غیرمثمر

غیرمثمر

نهال های غیرمثمر   افرا سرخ برگ چناری : مشخصات گیاه : درخت خزان پذیر با سایه اندازی مناسب و برگها پنجه ای و به رنگ قرمز تیره مکان : آفتابی حداقل دمای قابل تحمل ۱۰- درجه سانتی گراد ازدیاد : بذر کاشت : زینتی-کاشت چندتایی نهال یکساله افرا سرخ برگ چناری-نهال دو ۲ ساله […]